Home

Cull Cow Centre

Supporting South/West Wales Farmers

Cig Calon Cymru is an abattoir and meat processing facility in Carmarthenshire with a management team combining over 100 years’ experience in the meat industry.

Through continuous improvement Cig Calon Cymru is committed to:

 • Building long term relationships with our producers
 • Purchasing animals on a dead weight basis with a fair price and prompt payment.
 • No deduction for Non-UK cows
 • Ensuring that dressing specifications are transparent to the producer
 • A strong focus on Animal Welfare, Quality Assurance and Traceability .
 • Supporting local farmers and the Dairy and Beef Industry

Canolfan Buwch Ddifa

Cefnogi Ffermwyr De / Gorllewin Cymru

Cig Calon Cymru yn gyfleuster prosesu lladd-dy a chig yn Sir Gaerfyrddin gyda thîm rheoli cyfuno dros 100 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cig.

Trwy gwelliant parhaus Cig Calon Cymru wedi
ymrwymo i:

 • Adeiladu perthynas tymor hir gyda ein cynhyrchwyr
 • Prynu anifeiliaid ar sail pwysau marw gyda phris teg a talu’n brydlon
 • Dim didyniad ar gyfer gwartheg tu allan i’r DU
 • Yn sicrhau bod manylebau dresin yn dryloyw i’r cynhyrchwr
 • Mae ffocws cryf ar les anifeiliaid, Sicrhau Ansawdd a Gallu Olrhain.
 • Cefnogi ffermwyr lleol a’r Diwydiant Llaeth a Chig Eidion

Livestock Policy


Cig Calon Cymru endeavors to maintain high standards of animal welfare throughout its entire operation. All staff involved with the handling and slaughter or killing of animals will be appropriately trained to the highest standards in conjunction with the legislative company and customer requirements.
Every member of our team is passionate about what we do, and ensure animal welfare and quality assurance is our number one priority at all times. If you any problems please don’t hesitate to contact us on 01269 844471.

Cig Calon Cymru yn ymdrechu i gynnal safonau uchel o ran lles anifeiliaid drwy gydol ei holl weithrediadau. Bydd yr holl staff sy’n ymwneud â thrin a cigydda neu ladd anifeiliaid yn cael eu hyfforddi’n briodol i’r safonau uchaf ar y cyd â’r cwmni a’r cwsmer gofynion deddfwriaethol.
Mae pob aelod o’n tîm yn angerddol am yr hyn rydym yn ei wneud, a sicrhau lles anifeiliaid a sicrhau ansawdd yw ein prif flaenoriaeth bob amser. Os ydych yn unrhyw broblemau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar  01269 844471

 
 

Contact

Feel free to contact us and ask any questions

Mae croeso i chi gysylltu â ni a gofyn unrhyw
gwestiynau

Your Details

Let us know how to get back to you.


How can we help?

Feel free to ask a question or simply leave a comment.


Or give us a call / Neu ffoniwch ni : 07496214560 / FAX : 01269 722 701 

 

 

Cull Cow Centre

Supporting South/West Wales Farmers

Cig Calon Cymru is an abattoir and meat processing facility in Carmarthenshire with a management team combining over 100 years’ experience in the meat industry.

Through continuous improvement Cig Calon Cymru is committed to:

 • Building long term relationships with our producers
 • Purchasing animals on a dead weight basis with a fair price and prompt payment.
 • No deduction for Non-UK cows
 • Ensuring that dressing specifications are transparent to the producer
 • A strong focus on Animal Welfare, Quality Assurance and Traceability .
 • Supporting local farmers and the Dairy and Beef Industry

Canolfan Buwch Ddifa

Cefnogi Ffermwyr De / Gorllewin Cymru

Cig Calon Cymru yn gyfleuster prosesu lladd-dy a chig yn Sir Gaerfyrddin gyda thîm rheoli cyfuno dros 100 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cig.

Trwy gwelliant parhaus Cig Calon Cymru wedi
ymrwymo i:

 • Adeiladu perthynas tymor hir gyda ein cynhyrchwyr
 • Prynu anifeiliaid ar sail pwysau marw gyda phris teg a talu’n brydlon
 • Dim didyniad ar gyfer gwartheg tu allan i’r DU
 • Yn sicrhau bod manylebau dresin yn dryloyw i’r cynhyrchwr
 • Mae ffocws cryf ar les anifeiliaid, Sicrhau Ansawdd a Gallu Olrhain.
 • Cefnogi ffermwyr lleol a’r Diwydiant Llaeth a Chig Eidion

News

Arla Buys Yeo Valley

The world’s largest producer of organic dairy products, Arla Foods, is to acquire Yeo Valley Dairies Limited, a subsidiary of the Yeo Valley Group Limited. Arla Foods Limited, a subsidiary of Arla Foods amba, is to acquire Yeo Valley Dairies Limited, a subsidiary of the Yeo Valley Group Limited. The transaction will give Arla Foods …

Calving in Dairy herds

It’s well worth reviewing the basics of calf rearing on your farm before the new arrivals make an appearance. Vet gives some pointers. Many of our clients are now stocking up for a busy spring for calving. It’s well worth reviewing the basics of calf-rearing on your farm before the new arrivals make an appearance. …